Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Informacje w sprawie odpadów kuchennych

czwartek, 31 styczeń 2019 09:09

Informujemy, że dnia 1 lipca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 roku, poz. 19). Dokument nałożył na gminy obowiązek ujednolicenia zasad gromadzenia
i odbierania niektórych rodzajów odpadów komunalnych.

Rozporządzeniem wprowadzona została następująca kolorystyka oraz oznakowanie pojemników i worków służących do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych:
· papier i tektura – kolor niebieski oznaczony napisem „Papier”,

· tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – kolor żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,

· szkło – kolor zielony oznaczony napisem „Szkło”,

· odpady ulegające biodegradacji – kolor brązowy oznaczony napisem „Bio”.

Ponadto, rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów nałożyło na gminy obowiązek zbierania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji w miejscu ich wytworzenia, tj. bezpośrednio na terenie nieruchomości. W związku z powyższym od grudnia 2019 roku w naszym mieście rozpoczniemy zbiórkę ww. frakcji. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji gromadzone będą w brązowych pojemnikach o pojemności: 80L – zabudowa jednorodzinna / 240L – zabudowa wielorodzinna, które dostarczone zostaną na teren Państwa posesji do końca listopada 2019 roku.

W brązowym pojemniku gromadzić będziemy następujące odpady:

· resztki żywności (bez mięsa i kości)

· obierki z owoców i warzyw

· przeterminowane owoce i warzywa

· skorupki jaj

· fusy po kawie i herbacie

Dezynfekcję ww. pojemników przeprowadzała będzie firma odbierająca odpady komunalne na zlecenie Miasta Kwidzyna.
Pozostałe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujące w naszym mieście pozostaną bez zmian.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------